Algemene voorwaarden
Menu

banner innerpages

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Gewichtsconsulent:
Evelien Hendriks, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gewichtsconsulent;
Cliënt: Degene aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt gegeven;
Arts: Huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen;
Praktijkadres: Eindstraat 5, 5801 CP Venray

Artikel 2, Basis
De gewichtsconsulent kan de cliënt op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip een bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, of geen bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om consult aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken op een dag volgend op een zondag, of op één of meer erkende feestdagen gaat het termijn van 24 uur in om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen.De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Per 1 januari van elk kalenderjaar kunnen de tarieven worden aangepast conform het prijsindexcijfer gezinsconsumptie.

Artikel 5, Intellectueel eigendom
De gewichtsconsulent behoudt ten allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent niet worden gekopieerd, worden doorgegeven of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt te worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6, Behandeling
De gewichtsconsulent dient de cliënt duidelijk te informeren over het voorgestelde voedingsadvies. De cliënt dient de gewichtsconsulent alle benodigde informatie te verschaffen om een juist voedingsadvies op te kunnen stellen. De gewichtsconsulent geeft een deskundig advies. Indien nodig wordt, met toestemming van de cliënt, overlegd gepleegd met collegae of andere hulpverleners. De privacy wordt ten alle tijde gerespecteerd. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Ook de cliënt dient het privé-leven van de consulent te respecteren. Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden van het begeleidingstraject. De cliënt heeft recht op inzage in het dossier en tegen een vergoeding kan de cliënt een kopie krijgen van dit dossier.

Artikel 7, Betaling
De betaling dient door de cliënt aan de gewichtsconsulent contant of per bank te geschieden. De cliënt krijgt een factuur, of verzamelfactuur van de consulten toegestuurd. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de gewichtsconsulent uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. De factuur dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 5,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke handelsvertragingsrente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk ook worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Resistutie van het geld van de consulten is niet mogelijk.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De gewichtsconsulent heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet van op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de gewichtsconsulent is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, welke voortvloeit uit aansprakelijkheid waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegeng gezondheidsaspect. De cliënt verklaart zich er van bewust te zijn dat de consulent niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de consulent wordt behandeld door een arts of para‐medicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de consulent.

Artikel 10 , Klacht
Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de behandelend gewichtsconsulent te bespreken. Mocht de cliënt er niet uit komen, dan kan hij gebruik maken van de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten.

Artikel 11, Toepasselijk recht en forumkeuze
Behoudens in gevallen waarin de sector kanton van de rechtbank bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Vrijblijvend en gratis informatiegesprek

Naam(*)
Graag je naam invullen.

E-mail(*)
Graag je emailadres invullen.